Polityka regionalna rozumiana jest jako ogół działań lub zaniechań samorządów. Najczęściej pojęcie to odnosi się do poziomu województwa, jednak może dotyczyć także mniejszych obszarów takich jak gminy czy powiaty. Polityka regionalna ma na celu zwiększenie konkurencyjności regionów, zdynamizowanie rozwoju, jak również redukowanie przestrzennych dysproporcji w rozwoju, a więc zmniejszanie różnic między regionami.

Polityka regionalna w skali lokalnej

Rada Ministrów odpowiedzialna jest za prowadzenie polityki regionalnej w skali kraju. Na niższym szczeblu, bo w skali regionu, zadanie to realizuje z kolei samorząd województwa. W skali lokalnej funkcję realizacji polityki pełni natomiast samorząd powiatowy. O ile wcześniej powiat nie realizował zadań związanych z polityką rozwoju, to dostrzeżono konieczność zmian. Nie trudno bowiem wywnioskować, że bez udziału jednostek lokalnych niemożliwe byłoby osiągnięcie spójności działań w zakresie rozwoju, ponadto duży wpływ na zmianę sytuacji miała także ewolucja roli jednostek samorządu lokalnego. Polityka regionalna skupia się przede wszystkim na takich kierunkach jak rozwój i rozbudowa infrastruktury lekkiej, stymulacja postępu technologicznego, jak również wspieranie działalności badawczo-rozwojowej. Duże znaczenie ma także oddziaływanie na tworzenie otoczenia, które sprzyjać będzie powstawaniu i rozwojowi przedsiębiorstw.

Zadania powiatu

Obecnie powiat nie tylko dba o zaspokajanie bieżących potrzeb społeczności lokalnych. Podejmuje także działania o charakterze długookresowym, które mają tworzyć korzystne warunki dla lokalnej gospodarki czy poprawić jakość życia lokalnych społeczności. Swoje zadania realizuje nie tylko przez organy samorządowe, ale także przez plany rozwoju lokalnego i kontrolę realizacji zadań. Duże znaczenie ma nie tylko polityka lokalna, ale także strategia rozwoju, w której zawarta jest sytuacja społeczno-gospodarcza, określone zostają cele strategiczne polityki rozwoju, a także kierunki interwencji Rady Ministrów czy samorządu powiatowego i kierunki wspierania rozwoju regionów środkami pochodzącymi z budżetu.

Przeczytaj również: https://powiatstalowa.pl/administracja-na-szczeblu-powiatu/

Nadzór nad polityką regionalną powiatu

Polityka regionalna realizowana jest w oparciu o powiązane działania Rady Ministrów oraz samorządu województwa. Dzięki takiemu układowi możliwe jest osiągnięcie efektywności, a także sprawne działanie. Wykonywane zadania mają charakter zarówno ogólnopaństwowy, jak i regionalny, dlatego oparte są także o relacje zachodzące między władzami lokalnymi. Lepsze porozumienie na poszczególnych szczeblach możliwe jest także dzięki stałej Konferencji współpracy stanowiącej forum do wymiany informacji oraz ustalania wspólnego stanowiska w zakresie spraw dotyczących polityki rozwoju na poziomie powiatów, gmin czy województw. Konferencja ta jest powoływana przez wojewodę w drodze zarządzenia. Biorą w niej udział między innymi przedstawiciele powiatów z terenu danego województwa, jak również przedstawiciele gmin czy partnerów społecznych oraz gospodarczych.