Przynależność do Unii Europejskiej niesie ze sobą wiele korzyści, w tym również tych finansowych. UE udziela bowiem wsparcia finansowego i dotacji na realizację wielu projektów, wśród których wyróżnić można między innymi środki na zatrudnienie i integrację społeczną, politykę morską czy badania naukowe. Duże znaczenie dla rozwoju kraju mają także liczne dofinansowania regionalne.

Kontrola nad środkami

Pieniądze otrzymane od UE należy zagospodarować zgodnie z surowymi zasadami, zachowując przejrzystość i rozliczalność. Nad właściwym wydawaniem funduszy czuwa 28 komisarzy UE, jednak zarządzanie większością budżetu odbywa się na zasadzie partnerstwa z władzami krajowymi i regionalnymi za pośrednictwem największych funduszy, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Inwestycje z EFRR skoncentrowane są na kilku kluczowych obszarach takich jak innowacje i badania, agenda cyfrowa, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstwa, a także gospodarka niskoemisyjna. Wysokość środków przeznaczonych na obsługę tych priorytetów zależna jest od kategorii danego regionu. Poszczególne obszary dzielone są bowiem na te najlepiej rozwinięte, w okresie przejściowym i słabiej rozwinięte. Duże znaczenie przy gospodarowaniu środkami ma także polityka lokalna prowadzona na danym obszarze.

Cechy terytorialne

Przy przydzielaniu środków z EFRR znaczącą rolę odgrywają także specyficzne cechy terytorialne. Jednym z głównych działań jest ograniczenie problemów gospodarczych, społecznych czy środowiskowych na obszarach miejskich – na ten cel trzeba przeznaczyć co najmniej 5% środków. Na dodatkowe wsparcie mogą też liczyć obszary najbardziej oddalone, które dzięki dodatkowym środkom finansowym mają szansę przezwyciężyć trudności wynikające z niekorzystnego położenia.

Dotacje i zamówienia publiczne

Dofinansowania regionalne z UE mogą występować także w postaci dotacji czy zamówień publicznych. Dotacje przeznaczone są na konkretne projekty związane z obszarami działalności UE. Zamówienia publiczne dotyczą natomiast zakupu towarów czy usług, jak również wykonania robót potrzebnych do funkcjonowania danej instytucji.

Źródło: http://kompetencja.com.pl