Powiat, podobnie jak gmina, posiada osobowość prawną. Aby mógł właściwie funkcjonować jako jednostka samorządu terytorialnego w Polsce, musi być wyposażony w odpowiednią strukturę administracyjną. Polityka lokalna realizowana jest bowiem przez poszczególne organy samorządu terytorialnego przy udziale administracji rządowej. Ustrój powiatu określany jest w statucie, a najwyższą władzą są jego mieszkańcy działający za pośrednictwem ogniw wybieranych w głosowaniu powszechnym. Organami tymi jest Zarząd Powiatu i Rada Powiatu.

Rada Powiatu

Do zadań Rady Powiatu należy między innymi stanowienie aktów prawa miejscowego, a także wybieranie i odwoływanie Zarządu. Rada ustala także wynagrodzenie przewodniczącego, powołuje i odwołuje Skarbnika, jak również przyjmuje sprawozdania, udziela absolutorium czy uchwala budżet. Do jej kompetencji należy ponadto uchwalanie kierunków działalności organu wykonawczego w powiecie, czyli Zarządu Powiatu, a także obradowanie na sesjach czy powoływanie komisji.

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym. W jego skład wchodzi starosta, wicestarosta, a także pozostali członkowie. Liczba osób w zarządzie może wynosić od 3 do 5 osób. Do głównych zadań Zarządu należy przygotowywanie projektów uchwał, wykonywanie ich, a także wykonywanie budżetu czy zatrudnianie i zwalnianie kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu.

Starostwo Powiatowe

Swoje zadania Zarząd Powiatu realizuje przy pomocy Starostwa Powiatowego, w tym miedzy innymi Powiatowego Urzędu Pracy. Na poziomie powiatu funkcjonuje ponadto Powiatowa Administracja Zespolona tworzona przez Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, a także Jednostki Organizacyjne będące aparatem pomocniczym powiatowych służb, inspekcji czy straży.

Starosta

Duże znaczenie w administracji na szczeblu powiatu ma także Starosta, który kieruje sprawami bieżącymi i reprezentuje powiat na zewnątrz. Jest także zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji czy straży, a w ramach tego zwierzchnictwa powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, zatwierdza programy ich działania czy zleca przeprowadzenie kontroli.